“Хязгааргүй бодлын үр” ХХК нь 2021 оны 3 дугаар сарын 25-нд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 2022 оны 02 дугаар сарын 13 –ны өдрөөс эхлэн khyazgaargui.mn сайтаар Монгол улс дахь хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал (ХЭМАБ) ба байгаль орчны мэдээ мэдээлэл, тоон өгөгдлийг ойлгомжтой, хүртээмжтэй, энгийнээр илэрхийлсэн контент бүтээх замаар ХАБЭА, БО-н мэргэжилтнүүд болон олон нийтийн хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа байгаль орчны (ХЭМААБО) мэдлэгийг дээшлүүлж уншигчдад үнэн зөв, бодит мэдээлэл өгөхийн төлөө хичээн ажиллана

Санаандгүй мэдээ